Sąlygos ir nuostatos

Bendrosios nuostatos

Šios sutarties (toliau vadinamos Sutartimi) šalys yra įmonė UAB “TURN SUSTAINABLE”, internetinės bilietų pirkimo sistemos sustainablegastro.com administratorius (toliau vadinamas Organizatoriumi), iš vienos pusės, ir fizinis ar juridinis asmuo, perkantis bilietus internetinėje bilietų įsigijimo sistemoje sustainablegastro.com (toliau vadinamas Pirkėju).

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad užsakyti bilietai būtų parduoti ir pristatyti laiku ir tinkamai, išskyrus tuos atvejus, kurie numatyti šioje Sutartyje. Sumokėję Organizatoriui, Pirkėjas gaus elektroniniu būdu išduodamus bilietus. Pirkėjas turi teisę perduoti bilietą (-us), bet ne perparduoti bilietą (-us). Nupirktas bilietas negali būti grąžintas ar už jį atgauti pinigai, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų renginys yra atšaukiamas ar jo datą pakeičia organizatorius. Atkreipkite dėmesį, kad bilietas, už kurį sumokama tiesiogiai užsakymo metu, yra laikomas nupirktu. Visi apmokėjimo būdai prilyginami apmokėjimui kortele arba banko pavedimu, ir apmokėjimas laikomas atliktu net jei sąskaitą klientas turi apmokėti vėliau. UAB “Turn Sustainable” neatsako už jokias triktis ar vėlavimą, įvykusius dėl aplinkybių, bendrai pripažįstamų kaip Force Majeure. Tarp Force Majeure aplinkybių yra, tačiau jomis neapsiriboja, embargas, streikai, riaušės, karas, terorizmas ar terorizmo grėsmė, išpuoliai, sukilimai, pilietiniai neramumai ar kiti suderinti darbininkų veiksmai, avarijos ar nelaimingi atsitikimai ar kitos priežastys ir aplinkybės, kurių UAB “Turn Sustainable” negali kontroliuoti ir dėl kurių renginys ar kiti mūsų įsipareigojimai negali būti įvykdomi arba yra trukdomi.

Be to, Force Majeure apima, bet neapsiriboja gaisro, sprogimo, žemės drebėjimo, audros, potvynio, epidemijos ar kitomis stichinėmis nelaimėmis, taip pat nelaimėmis, kai neįmanoma naudotis viešuoju ar privačiuoju transportu, motoriniu transportu, laivais ar aviacija bei kuomet neįmanoma naudotis viešais ar privačiais telekomunikacijų tinklais.

Pirkėjo įsipareigojimai

Jei pakeičiami duomenys, esantys Pirkėjo registracijos formoje, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant atnaujinti atitinkamus duomenis bei, kuomet bilietai perkami be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis. Pirkėjas, besinaudojantis sustainablegastro.com teikiamomis paslaugomis, sutinka su šios Sutarties taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas įsipareigoja pasirūpinti, kad turėtų bilietus pakankamai anksti iki prasidedant renginiui ir viso renginio metu.

Organizatoriaus teisės

Jei Pirkėjas ketina sudaryti kliūtis ar imasi veiksmų, trukdančių stabiliam sustainablegastro.com funkcionavimui, Organizatorius gali apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybes naudotis sustainablegastro.com arba, išimtinais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją be jokio išankstinio įspėjimo. Organizatorius turi teisę atsisakyti parduoti ar pristatyti bilietus, jei registracijos metu, užsakant bilietus, apmokant ar vėliau yra pateikti neteisingi, netikslūs, melagingi arba neišsamūs duomenys.

Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas.

Paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarka

Bilietų, kuriuos pirkėjas ketina įsigyti, kaina internetinėje sustainablegastro.com parduotuvėje yra nurodoma prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Kainos nurodomos su PVM mokesčiu.

Šalių įsipareigojimai

Šalis, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų, dėl netinkamo jų vykdymo prisiima atsakomybę pagal tvarką, numatytą Lietuvos Respublikos įstatymuose. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Organizatorius neprisiima atsakomybės laiku ir tinkamai įvykdyti šios Sutarties įsipareigojimus, jei registracijos, bilietų užsakymo, apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti neteisingi, netikslūs, melagingi ar neišsamūs duomenys. Tokiu atveju atsakomybė už pateiktų duomenų išsamumą ir tikslumą tenka Pirkėjui.

Bilietai

Bilietai ir/arba kuponai pristatomi elektroniniu būdu. Pirkėjas privalo nurodyti teisingą elektroninį paštą ir tikrinti “šlamšto” aplanką elektroninio pašto dėžutėje. Jei prieš renginį reikalinga registracija, Pirkėjas pats atsako už teisingą jos atlikimą pagal duotas instrukcijas.

Duomenų apdorojimo taisyklės

Pildydamas vartotojo registracijos formą Pirkėjas turi pateikti išsamius ir tikslius duomenis. Jei registracijos, bilietų užsakymo, apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti neteisingi, netikslūs, melagingi ar neišsamūs duomenys, Organizatorius neatsako už šios Sutarties įsipareigojimų vykdymą tinkamai ir laiku. Neatmetant to, kas pasakyta anksčiau, visi Pirkėjai besąlygiškai suteikia Organizatoriui teisę tvarkyti jų asmeninius duomenis sutinkamai su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taikomu Lietuvos Respublikoje. Asmeniniai duomenys, kuriuos tvarko Organizatorius sutinkamai su šiomis naudojimo sąlygomis, apsiriboja duomenimis, kuriuos lankytojas ar Pirkėjas pateikė internete, pildydamas bilietų pirkimo duomenis arba registruodamasis Organizatoriaus bilietų pardavimo paslaugos vartotoju. Vienintelis asmeninių duomenų tvarkymo tikslas pagal šias jų naudojimo sąlygas yra bilietų išdavimas Organizatoriaus svetainėje adresu www.sustainablegastro.com ir Organizatoriaus naujienlaiškių siuntimas vartotojams, tarp jų ir informaciją apie Organizatoriaus organizuojamas kampanijas. Vartotojas turi teisės atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos bet kuriuo metu pagal instrukcijas, pateikimas Organizatoriaus naujienlaiškiuose. Vartotojas turi teisę pasiekti savo asmeninius duomenis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, nepilnus ir netikslius asmeninius duomenis susisiekdamas su Organizatoriumi. Visi kontaktiniai Organizatoriaus duomenys pateikiami svetainėje www.sustainablegastro.com. Pirkėjui sutikus, Organizatorius turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis naujienų, informacijos apie kampanijas, kitų sustainablegastro.com elektroninės parduotuvės naujienų, skirtų Pirkėjui, siuntimui.

Konfidencialumas

Organizatorius privalo laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo duomenų, pateiktų Pirkėjo užsakymo formoje (išskyrus trečiuosius asmenis, dalyvaujančius paslaugų tiekime, jei tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį bilietų pardavimą ir pristatymą). Šioje Sutartyje numatytos prievolės netaikomos jei Pirkėjo duomenų atskleidimas privalomas teisinių Lietuvos Respublikos aktų numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Šalys įsipareigoja siųsti kitai Šaliai pastabas, pranešimus ir kitus dokumentus elektroninėmis priemonėmis arba paštu, jei tai privaloma pagal šią Sutartį. Pirkėjo duomenys pateikiami užsakymo formoje.

Ver. 1.0 – 2017-05-04